Algemene voorwaarden van JBL trainingen

Op de trainingen, workshops, cursussen en opleidingen van JBL trainingen (hierna te noemen training) zijn de volgende voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Op de inschrijfformulieren voor de trainingen van JBL trainingen geeft u aan akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

Artikel 1: Definities
1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie een overeenkomst met betrekking tot training is gesloten.
2. Deelnemer: de natuurlijke persoon die aan een training deelneemt.
3. Opdrachtgever en deelnemer kunnen dezelfde persoon zijn.
4. Training: opleiding, workshop, cursus, training met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en vaardigheden.

Artikel 2: Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle trainingen die worden aangeboden door JBL trainingen en waarvoor de deelnemer zich inschrijft, of waarvoor de opdrachtgever de deelnemer aanmeldt.
2. Wijzigingen van of aanvullingen op de voorwaarden worden door JBL trainingen schriftelijk bevestigd.
3. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever/deelnemer is uitgesloten voor zover deze in strijd zijn met deze voorwaarden.

Artikel 3: Inschrijving en bevestiging
1. Inschrijving voor een training bij JBL trainingen geschiedt door het invullen van het formulier op de website of het versturen van het inschrijfformulier per post. Bij deze inschrijving gaat de opdrachtgever/deelnemer akkoord met de algemene voorwaarden.
2. JBL trainingen stuurt een bevestiging van de inschrijving per post aan de opdrachtgever/deelnemer. Door verzending van deze bevestiging komt de overeenkomst tot stand met betrekking tot deelname aan de betreffende training.
3. Bevestiging van inschrijving kan ook door het versturen van de factuur die betrekking heeft op de training waarvoor is ingeschreven.
4. De bevestiging is duidelijk voorzien van vermelding van de betreffende training.
5. De prijs van de training en de prijs voor het gebruik van de accommodatie, is de prijs die ten tijde van de aanmelding op de website staat vermeld. De prijs wordt ook middels de factuur bevestigd aan de opdrachtgever/deelnemer.
6. De bedragen voor de trainingen zijn exclusief BTW. Indien de wettelijke regeling bepaalt dat er op enig moment BTW moet worden berekend, zal de JBL trainingen dit doorberekenen.

Artikel 4: Betaling
1. Na inschrijving en bevestiging van de training, zoals beschreven in artikel 3, zendt JBL trainingen een factuur met betrekking tot de kosten voor de training en de kosten voor het verblijf/gebruik van de accommodatie. De factuur wordt verstuurd naar het door de opdrachtgever/deelnemer aangegeven factuuradres.
2. Betaling van de factuur dient te geschieden vóór  de op de factuur genoemde vervaldatum/data door middel van storting op een door JBL trainingen aangewezen bankrekening.
3. Indien de genoemde betalingstermijn wordt overschreden houdt JBL trainingen zich het recht voor om een wettelijk toegestane rente in rekening te brengen. 
4. Indien de opdrachtgever/deelnemer niet dan wel niet tijdig betaalt, zijn de daaruit voor JBL trainingen voortvloeiende kosten voor rekening van de opdrachtgever. Onder deze kosten zijn begrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals kosten van sommatie, incasso, advocaat. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag.

Artikel 5: Annulering
1. De opdrachtgever/deelnemer heeft het recht de inschrijving kosteloos in te trekken binnen een wettelijke bedenktermijn van veertien dagen na aanmelding via de website.
Na deze bedenktermijn van veertien dagen zijn de artikelen 5.2 tot en met 5.8 van toepassing.
2. Annulering door de opdrachtgever/deelnemer is uitsluitend mogelijk bij aangetekend schrijven tot uiterlijk vier weken voor de geplande eerste trainingsdag.
3. Bij annulering tot vier weken voor aanvang van de training wordt € 50,00 annuleringskosten in rekening gebracht. Indien een aanbetaling door de opdrachtgever/deelnemer reeds is voldaan zal JBL trainingen dit bedrag minus € 50,00 annuleringskosten binnen 1 week na goedkeuring van de annulering aan de opdrachtgever/deelnemer terugstoren. 
4. Bij annulering vanaf vier weken tot één week voor aanvang van de training zal de helft van de kosten van de volledige training aan de opdrachtgever/deelnemer in rekening worden gebracht.
5. Bij annulering binnen één week voor aanvang van de training is het volledige trainingsgeld verschuldigd en heeft de opdrachtgever/deelnemer geen recht op restitutie van het reeds betaalde bedrag.
6. Annulering door de opdrachtgever/deelnemer van de training na aanvang van de training, is niet mogelijk. Er vindt in dat geval geen restitutie plaats.
7. Indien een deelnemer is verhinderd deel te nemen aan de training, is vervanging door een andere deelnemer mogelijk, mits de vervanger uiterlijk tot één week voor aanvang van de eerste trainingsdag wordt aangemeld bij JBL trainingen.
8. Bij annulering vanaf één week voor aanvang van de training, is de annuleringsregeling ook van toepassing op de verblijfkosten (accommodatiekosten).

Artikel 6: Verhindering van deelnemer
1. Indien een deelnemer gedurende de training één of meer dagen verhinderd is om deel te nemen, bestaat er in principe geen recht op vervanging van opleidingsdagen. Wel zal JBL trainingen zich bereid tonen om afwezige dagen in overleg in te halen in een latere trainingsgroep van dezelfde aard.

Artikel 7: Verplaatsing en annulering door JBL trainingen
1. JBL trainingen behoudt het recht om de training uit te stellen wanneer de groep uit minder dan 8 deelnemers bestaat tot uiterlijk vijf dagen voor de eerste trainingsdag.
2. JBL trainingen behoudt zich het recht voor de training te annuleren tot uiterlijk vijf dagen voor de eerste trainingsdag. De opdrachtgevers/deelnemers worden hieromtrent onverwijld op de hoogte gesteld. JBL trainingen zal het door de opdrachtgever/deelnemer betaalde trainingsgeld restitueren. Indien mogelijk biedt JBL trainingen de deelnemer een alternatief aan.

Artikel 8: Verhindering van de trainer
JBL trainingen is gerechtigd een trainer te vervangen door een andere trainer.

Artikel 9: Aansprakelijkheid
1. JBL trainingen is niet aansprakelijk voor enige schade die is veroorzaakt door of verband houdt met deelname aan een training van JBL trainingen. Ook is JBL trainingen niet aansprakelijk voor enige schade die is veroorzaakt door annulering.
2. Indien JBL trainingen op enig moment ondanks het in artikel 9 lid 1 bepaalde wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag.

Artikel 10: Intellectueel eigendom
1. Het verstrekte trainingsmateriaal wordt eigendom van de deelnemer. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de training, het trainingsmateriaal en eventuele overige producten met betrekking tot de training worden door JBL trainingen voorbehouden.
2. De deelnemer mag delen uit het trainingsmateriaal alleen openbaren na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van JBL trainingen en met bronvermelding.

Artikel 11: Klachtenprocedure
1. Indien de opdrachtgever/deelnemer een klacht heeft over JBL trainingen of over de medewerkers dan verwijzen wij naar de klachtenprocedure op de website van JBL trainingen.
2. Door ons lidmaatschap bij de NVNLP is het ook mogelijk dat de klachtenregeling van de NVNLP van toepassing is. Hiervoor kunt u terecht op de site van de NVNLP: www.nvnlp.nl

Artikel 12: Privacy
1. Door JBL trainingen worden alleen gegevens bewaard die betrekking hebben op NAW gegevens van de opdrachtgevers/deelnemers en de informatie die nodig is voor inschrijving in een training en die worden vermeld op het inschrijfformulier, alsmede factuurgegevens.
2. De gegevens worden deels geautomatiseerd bewaard via de website en in onze administratie, en deels op schrift bewaard in een dossier. Onze registratie is nooit strijdig met de wet, de openbare orde of goede zeden. Mochten er verkeerde feiten in het dossier staan, dan heeft opdrachtgever/deelnemer er recht op dat die worden aangepast.
3. JBL trainingen conformeert zich aan de geldende privacy wetgeving. Er wordt geen informatie over opdrachtgevers/deelnemers verstrekt aan derden (anderen buiten onze organisatie).
4. Alle door de deelnemer/opdrachtgever verstrekte informatie wordt door de medewerkers van JBL trainingen vertrouwelijk en onder geheimhouding behandeld. JBL trainingen draagt er zorg voor dat de geheimhoudingsverplichting door haar personeel en door haar bij de uitvoering van haar werkzaamheden ingeschakelde derden wordt nageleefd.

Artikel 13: Toepasselijk recht
1. Op alle overeenkomsten tussen JBL trainingen en de opdrachtgever/deelnemer is het Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van een  inschrijving of deelname aan een training van JBL trainingen waarop deze voorwaarden van toepassing zijn worden aanhangig gemaakt bij de bevoegd rechter, tenzij de wet anders voorschrijft.

JBL trainingen is een handelsnaam van The Leadership Factory.

Agenda

NLP Practitioner en Persoonlijk Leiderschap

NLP Practitioner en Persoonlijk Leiderschap

opleiding start op
15 maart 2023
Milonga
NLP Master Practitioner en Persoonlijk Leiderschap

NLP Master Practitioner en Persoonlijk Leiderschap

start op
12 april 2023
Milonga
NLP Surplus

NLP Surplus

eenmalig 4 dagen voor practitioners en masters
Milonga
Familieopstellingen dagworkshop

Familieopstellingen dagworkshop

Werken met Familieopstellingen, organisatieopstellingen en Walking In Your Shoes
28 oktober 2022
02 december 2022
10 februari 2023
Deventer
Walking In Your Shoes Facilitator

Walking In Your Shoes Facilitator

Opleiding tot Facilitator van Walking In Your Shoes.
17 november 2022
Deventer
Voor meer opleidingen klik hier